Nắp Kết Thúc Bên Ngoài Ống

Nắp Kết Thúc Bên Ngoài Ống

 

Nhóm Sản Phẩm : Nắp kết thúc bên ngoài ống

Độ Kín Áp :  0,6 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Nắp kết thúc bên ngoài ống để niêm phong đầu ống vĩnh viễn hoặc ngắn hạn.